Informacje prawne

Właściciel serwisu

Właścicielem serwisu jest Związek Zawodowy Koszykarzy (dalej – “ZZK"), ul. Szeroka 43/2, 87-100 Toruń, NIP: 9562344560, REGON: 382372872, KRS: 0000767415.

Status prawny

ZZK jest związkiem zawodowym działającym na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 234 ze zm.). Podstawowym celem działalności i zadaniem ZZK jest obrona praw i interesów zawodowych zawodników koszykówki.

Prawa autorskie

Zawartość oraz struktura niniejszej witryny internetowej są chronione prawami autorskimi. Wykorzystywanie jakichkolwiek prezentowanych na niniejszej witrynie internetowej materiałów lub elementów tejże witryny w jakichkolwiek innych celach aniżeli informacyjne, bez uprzedniej zgody ZZK jest niedozwolone.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L.119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1; Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; dalej – „RODO”) ZZK informuje, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZZK;
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach statutowych ZZK. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej w myśl 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 RODO;
  • Odbiorcami danych przetwarzanych przez ZZK są w niezbędnym zakresie: organy publiczne, polskie związki sportowe oraz inne organizacje sportowe, kluby sportowe, sponsorzy i darczyńcy ZZK oraz podmioty świadczące na rzecz ZZK usługi wspierające działalność ZZK, m.in. świadczące usługi prawne, informatyczne, reklamowe, księgowe, pocztowe;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez czas członkostwa w ZZK lub przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa;
  • Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii; prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania danych, prawo przenoszenia danych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  • Pana/Pani dane osobowe nie podlegają ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani też profilowaniu;
  • Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celów statutowych ZZK. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie niemożnością realizowania w stosunku do Pani/Pana celów statutowych przez ZZK.